KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTORYCH DANE OSOBOWE

SĄ PRZETWARZANE PRZEZ KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119 s. 1) dalej zwanym „RODO” podajemy do wiadomości, że:

1. Administrator ochrony danych osobowych:

Współadministratorami Danych Osobowych, zwanymi dalej ADO, przetwarzanych w ramach świadczenia usług prawniczych danych osobowych, są Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Hajduk oraz Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Matliński, z siedzibami w Zielonej Górze przy ul. Reja 8/3.

Nr tel: +48 68 324 34 20

2. Cele przetwarzania ochrony danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym szczególnej kategorii danych w rozumieniu art. 9 RODO, odbywać się będzie celem:

 1. zawarcia, realizacji i rozliczania umów w zakresie prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej (74.11 Z – działalność prawnicza) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych, których dane dotyczą, a które nie są fizycznie lub prawnie zdolne do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie - art. 9 ust.1 lit.c RODO,
 3. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 9 ust.1 lit.f RODO,

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana* dane osobowe w związku z celem określonym wyżej będą przechowywane przez okres do całkowitego zakończenia i rozliczenia usług prawnych, uzależniony od rodzaju dokonywanych czynności i zastosowanych procedur sądowych lub administracyjnych. Po tym czasie przechowywane będą przez okres kolejnych 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym została rozliczona zawarta z Panią/Panem umowa, jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rozliczania takich umów.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana* dane osobowe, zawsze w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi prawniczej, mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. organom sądowym i administracyjnym, w tym organom egzekucyjnym i notariuszom, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przed nimi procedur prawnych z Państwa udziałem,
 2. stronom postępowań sądowych i administracyjnych, w tym także działań poprzedzających takie postępowania, prowadzonych z Państwa udziałem, oraz ich pełnomocnikom,
 3. stronom planowanych i realizowanych z Państwa udziałem czynności prawnych, oraz ich pełnomocnikom,
 4. biegłym, rzeczoznawcom, tłumaczom, świadkom i innym osobom i instytucjom, zaangażowanym w procedurach i czynnościach opisanych powyżej,
 5. prawnikom i pracownikom kancelarii prawnych, z którymi ADO współpracuje, w zakresie niezbędnym do udzielenie przez nich pomocy ADO w czynnościach i procedurach opisanych wyżej,
 6. podmiotom, z którymi wiąże lub wiązał Państwa jakiś stosunek prawny, który jest podstawą zlecenia ADO wykonania usług prawniczych,
 7. zakładom ubezpieczeniowym oraz agentom takich zakładów i brokerom ubezpieczeniowym, a także likwidatorom szkód, w zakresie niezbędnym do rozliczenia umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych

5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu* następujące prawa z tym związane:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopi, prawo do usunięcia i ograniczenia w zakresie nie naruszającym prawnych obowiązków ADO, a także sprostowania informacji wobec przetwarzania danych osobowych – art. 13 ust. 2 lit. b RODO,
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych, jednakże cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych, na które wyrażono zgodę przed jej wycofaniem,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – dane osobowe po wniesieniu sprzeciwu nie będą przetwarzane przez administratora danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których administrator danych osobowych wykaże, iż przetwarzanie danych osobowych będzie miało ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw oraz wolności lub przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 13 ust. 2 lit. b RODO,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust.2 lit. d RODO

6. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie:

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i automatycznemu przetwarzaniu.

7. Informacje o dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia zawartych z Państwem umów, lub przeprowadzenia czynności zmierzających do ich zawarcia .

Nasze Kancelarie oferują:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie opinii prawnych
- prowadzenie działań windykacyjnych
- sporządzanie projektów umów
- udział w negocjacjach i rozmowach handlowych
- przygotowywanie audytów prawnych
- zastępstwo procesowe
- stałą obsługę prawną przedsiębiorców
- wykonywanie zleceń indywidualnych

 

kirp_logo

 

KANCELARIE
RADCÓW PRAWNYCH
Jacek Hajduk       Dominik Matliński

ul. Reja 8/3, 65-076 Zielona Góra

tel. 68 32434 20, tel./fax 68 324 34 23
e-mail: jacek.hajduk@wp.pl
e-mail: dmatlin@interia.pl

www.prawnikzielonagora.pl