Cennik

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:

to rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; zapewniamy kompleksową obsługę prawną począwszy od udzielania porad prawnych w bieżących sprawach związanych z zakresem działalności przedsiębiorcy, przez sporządzanie projektów umów, udział w negocjacjach, działalność windykacyjną, po zastępstwo procesowo i wiele innych; na życzenie klienta prawnik Kancelarii świadczy usługi w jego siedzibie w określone dni tygodnia; pomoc prawna może być udzielana również w siedzibie Kancelarii, a także poprzez kontakt telefoniczny, faxem, lub poprzez korespondencję elektroniczną; przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia jest uwzględniany rodzaj działalności Klienta, charakter prowadzonych spraw i ich zawiłość, czas potrzebny do udzielenia pomocy prawnej; na wynagrodzenie Kancelarii składają się również przyznane i wyegzekwowane koszty zastępstwa procesowego; ceny od 600 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie za udzielanie porad prawnych:

– stosowane jest zwykle przy współpracy z indywidualnymi Klientami, porady są udzielane z reguły w siedzibie Kancelarii, choć nie wykluczone są inne formy kontaktu; porady dotyczą wszelkich spraw wchodzących w zakres działania Kancelarii; chociaż porady udzielane są na bieżąco, sugerujemy wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie; w przypadku braku możliwości udzielenia porady bezpośrednio podczas spotkania, przykładowo z uwagi na konieczność sprawdzenia określonych danych, uzyskania informacji z rejestrów itp., Klient jest z góry informowany o sposobie, terminie i kosztach udzielenia porady; ceny od 250 zł za poradę.

Wynagrodzenie godzinowe:

- sposób ustalania wynagrodzenia stosowany zarówno wobec Klientów, z którymi zawierane są umowy stałej obsługi prawnej, jak i wobec osób zwracających się do Kancelarii z jednorazowym zleceniem; dysponujemy narzędziami pozwalającymi na precyzyjne określenie czasu poświęconego na udzielenie pomocy prawnej na rzecz danego Klienta i przedstawienie mu szczegółowego rozliczenia; ta forma wynagradzania ma szczególne znaczenie w przypadku udziału w spotkaniach biznesowych, wykonywania czynności prawnych poza siedzibą Kancelarii, badaniu dokumentów, sporządzaniu audytów prawnych itp.; ceny od 250 zł za godzinę.

Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej sprawy:

stawka wynagrodzenie ustalana jest indywidualnie z klientem przed przystąpieniem do udzielania pomocy prawnej; jej wysokość jest uzależniona od organu przed którym sprawa jest lub ma być prowadzona, stopnia skomplikowania i charakteru sprawy, ilości czasu potrzebnego do udzielenia pomocy prawnej, wartości przedmiotu sprawy; ten rodzaj wynagrodzenia jest stosowany w rozliczeniach z Klientami, którzy nie korzystają ze stałej obsługi prawnej Kancelarii, co nie znaczy, że są oni w jakikolwiek sposób dyskryminowani przy ustalaniu wynagrodzenia; ceny od 400 zł.

Wynagrodzenie za sukces:

w takim przypadku Klient uiszcza na rzecz Kancelarii tylko część wynagrodzenia, które zostałoby ustalone w innym wypadku za prowadzenie całej sprawy, natomiast pozostała część jest przyznawana pod warunkiem wygrania danej sprawy i obejmuje z reguły określony procent przyznanej Klientowi sumy, względnie kwoty, której nie musi wydawać na rzecz innego podmiotu lub organu; w takiej sytuacji Kancelarie biorą na siebie część ryzyka związanego z prowadzeniem określonej sprawy i w przypadku porażki wynagrodzenie jest przyznawane tylko w minimalnej wysokości; wysokość tego rodzaju wynagrodzenie jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem.

Nasze Kancelarie oferują:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie opinii prawnych
- prowadzenie działań windykacyjnych
- sporządzanie projektów umów
- udział w negocjacjach i rozmowach handlowych
- przygotowywanie audytów prawnych
- zastępstwo procesowe
- stałą obsługę prawną przedsiębiorców
- wykonywanie zleceń indywidualnych

 

kirp_logo

 

KANCELARIE
RADCÓW PRAWNYCH
Jacek Hajduk       Dominik Matliński

ul. Reja 8/3, 65-076 Zielona Góra

tel. 68 32434 20, tel./fax 68 324 34 23
e-mail: jacek.hajduk@wp.pl
e-mail: dmatlin@interia.pl

www.prawnikzielonagora.pl