Cennik

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:

to rozwiÄ…zanie skierowane jest przede wszystkim do podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ…; zapewniamy kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ… poczÄ…wszy od udzielania porad prawnych w bieżących sprawach zwiÄ…zanych z zakresem dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorcy, przez sporzÄ…dzanie projektów umów, udziaÅ‚ w negocjacjach, dziaÅ‚alność windykacyjnÄ…, po zastÄ™pstwo procesowo i wiele innych; na życzenie klienta prawnik Kancelarii Å›wiadczy usÅ‚ugi w jego siedzibie w okreÅ›lone dni tygodnia; pomoc prawna może być udzielana również w siedzibie Kancelarii, a także poprzez kontakt telefoniczny, faxem, lub poprzez korespondencjÄ… elektronicznÄ…;
- przy ustalaniu wysokoÅ›ci wynagrodzenia jest uwzglÄ™dniany rodzaj dziaÅ‚alnoÅ›ci Klienta, charakter prowadzonych spraw i ich zawiÅ‚ość, czas potrzebny do udzielenia pomocy prawnej; na wynagrodzenie Kancelarii skÅ‚adajÄ… siÄ™ również przyznane i wyegzekwowane koszty zastÄ™pstwa procesowego; ceny od 600 zÅ‚ miesiÄ™cznie.

Wynagrodzenie za udzielanie porad prawnych:

– stosowane jest zwykle przy wspóÅ‚pracy z indywidualnymi Klientami, porady sÄ… udzielane z reguÅ‚y w siedzibie Kancelarii, choć nie wykluczone sÄ… inne formy kontaktu; porady dotyczÄ… wszelkich spraw wchodzÄ…cych w zakres dziaÅ‚ania Kancelarii;
- chociaż porady udzielane sÄ… na bieżąco, sugerujemy wczeÅ›niejsze telefoniczne umówienie siÄ™ na spotkanie; w przypadku braku możliwoÅ›ci udzielenia porady bezpoÅ›rednio podczas spotkania, przykÅ‚adowo z uwagi na konieczność sprawdzenia okreÅ›lonych danych, uzyskania informacji z rejestrów itp., Klient jest z góry informowany o sposobie, terminie i kosztach udzielenia porady; ceny od 80 zÅ‚ za poradÄ™.

Wynagrodzenie godzinowe:

- sposób ustalania wynagrodzenia stosowany zarówno wobec Klientów, z którymi zawierane sÄ… umowy „staÅ‚ej” obsÅ‚ugi prawnej, jak i wobec osób zwracajÄ…cych siÄ™ do Kancelarii z jednorazowym zleceniem;
- dysponujemy narzÄ™dziami pozwalajÄ…cymi na precyzyjne okreÅ›lenie czasu poÅ›wiÄ™conego na udzielenie pomocy prawnej na rzecz danego Klienta i przedstawienie mu szczegóÅ‚owego rozliczenia; ta forma wynagradzania ma szczególne znaczenie w przypadku udziaÅ‚u w spotkaniach biznesowych, wykonywania czynnoÅ›ci prawnych poza siedzibÄ… Kancelarii, badaniu dokumentów, sporzÄ…dzaniu audytów prawnych itp.; ceny od 100 zÅ‚ za godzinÄ™.

Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej sprawy:

stawka wynagrodzenie ustalana jest indywidualnie z klientem przed przystÄ™pieniem do udzielania pomocy prawnej; jej wysokoÅ›v jest uzależniona od organu przed którym sprawa jest lub ma być prowadzona, stopnia skomplikowania i charakteru sprawy, iloÅ›ci czasu potrzebnego do udzielenia pomocy prawnej, wartoÅ›ci przedmiotu sprawy;
- ten rodzaj wynagrodzenia jest stosowany w rozliczeniach z Klientami, którzy nie korzystajÄ… ze staÅ‚ej obsÅ‚ugi prawnej Kancelarii, co nie znaczy, że sÄ… oni w jakikolwiek sposób dyskryminowani przy ustalaniu wynagrodzenia; ceny od 250 zÅ‚.

Wynagrodzenie za sukces:

w takim przypadku Klient uiszcza na rzecz Kancelarii tylko część wynagrodzenia, które zostaÅ‚oby ustalone w innym wypadku za prowadzenie danej sprawy, natomiast pozostaÅ‚a część jest przyznawana pod warunkiem wygrania danej sprawy i obejmuje z reguÅ‚y okreÅ›lony procent przyznanej Klientowi sumy, wzglÄ™dnie kwoty, której nie musiaÅ‚ wydać na rzecz innego podmiotu lub organu;
- w takiej sytuacji Kancelarie biorą na siebie część ryzyka związanego z prowadzeniem określonej sprawy i w przypadku porażki wynagrodzenie jest przyznawane tylko w minimalnej wysokości; wysokość tego rodzaju wynagrodzenie jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem.

Nasze Kancelarie oferujÄ…:
- udzielanie porad prawnych
- sporzÄ…dzanie opinii prawnych
- prowadzenie działań windykacyjnych
- sporzÄ…dzanie projektów umów
- udział w negocjacjach i rozmowach handlowych
- przygotowywanie audytów prawnych
- zastępstwo procesowe
- staÅ‚Ä… obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ… przedsiÄ™biorców
- wykonywanie zleceń indywidualnych

 

kirp_logo

 

KANCELARIE
RADCÓW PRAWNYCH
Jacek Hajduk       Dominik MatliÅ„ski

ul. Reja 8/3, 65-076 Zielona Góra

tel. 68 32434 20, tel./fax 68 324 34 23
e-mail: jacek.hajduk@wp.pl
e-mail: dmatlin@interia.pl

www.prawnikzielonagora.pl